Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Gyertyakovács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2225 Üllő, Pesti út 199-201.
Telephely: 2225 Üllő, Pesti út 199-201.
Cégjegyzékszám: 13-09-225056
Adószám: 12643046-2-13
Bejegyző cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság 
E-mail: info@gyertyakovacs.hu
Telefon: +36 29 747 747

1.       Az Általános Szerződési Feltételek tartalma    

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum létrejön a GYERTYAKOVÁCS Kft.(a továbbiakban, mint Szolgáltató)és annak –https://www.gyertyakovacs.hu/ címen elérhető - szolgáltatásait igénybevevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a továbbiakban együtt, mint Felek között.

Az ÁSZF a Felek között létrejövő, a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni.

Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő elfogadja, és magára érvényesnek veszi a GYERTYAKOVÁCS Kft. által szabott részvételi és egyéb feltételeket, szabályokat.

2.       GYERTYAKOVÁCS Kft. és a szolgáltatások feltételei

Vegyes termékkörű nagykereskedelem. Szolgáltató a https://www.gyertyakovacs.hu/ címen leadott termékek rendelését GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. közreműködésével valamint, aktuális túraajánlattal házhoz szállítja, illetve a személyes átvétel lehetséges, a Szolgáltató telephelyén.

A fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások:

Online ügyintézés: GYERTYAKOVÁCS Kft. a megrendelés teljes folyamatát online felületén keresztül bonyolítja. Megrendelő köteles a weblapon keresztül történő megrendelés részleteiről tájékozódni. GYERTYAKOVÁCS Kft. weblapján leadott megrendeléseket hitelesnek tekintjük. Az eltulajdonított online identitásból (név+jelszó) eredő károkért felelősséget nem vállalunk.      

Tájékoztatás: GYERTYAKOVÁCS Kft. a megrendelési folyamat során és a szolgáltatás igénybevételének időtartamában vállalja Megrendelő teljes körű tájékoztatását. A Megrendelő részére az alábbi, a megrendeléshez kapcsolódó tájékoztató jellegű elektronikus üzeneteket küld megrendelő részére:

Közvetlen banki átutalás esetén: 

 • - visszaigazoló e-mail, amely tartalmazza a megrendelő megrendeléskor megadott adatait, a megrendelt termék nevét,  árát.
 • Megrendelő felelősségi körébe tartozik a levelezési e-mail fiókjának folyamatos figyelése, mert a fenti üzenetek a megadott címre érkeznek.
 • - Amennyiben a levelezési rendszer tiltásai miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag a megfelelő levelek nem érkeznek meg Megrendelő részére, úgy ezek pótlását Az info@gyertyakovacs.hu e-mailcímen kérheti.

3.       A szolgáltatási díjak kiegyenlítése        

 Vásárló köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiakban részletezett módon:

 • Közvetlen banki átutalás útján
 • Fizetés közvetlenül a Szolgáltató bankszámlájára
 • A megrendelés leadása után 24 órán belül a megadott e-mail címre a Szolgáltató díjbekérő dokumentumot küld, amelynek kiegyenlítése után történik a kiszállítás. A díjbekérő dokumentum tartalmazza a megrendelt termékek árait illetve szállítási költséget, a Vásárló és a Szolgáltató adatait.
 • a) Szolgáltató bankkártyás fizetés esetén az összeg beérkezését azonnal nyugtázza, a megrendelt szolgáltatás teljesítését haladéktalanul megkezdi

4.        A Megrendelés lépései

A Vásárló csak érvényes regisztrációval adhatja le a rendelést.

 • A regisztrációt a Vásárló a Bejelentkezés majd Regisztráció gombra kattintva kezdheti meg. A regisztráció során megadott adatok:
 • e-mail cím
 • cégnév
 • irányítószám, ország, város, cím (utca, házszám)
 • adószám
 • kapcsolattartó, telefon(szám)

A sikeres regisztrációról a Vevő a magadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt kap.

 • A visszaigazoló e-mailben kezelt adatok:
 • - számlázási adatok(cím)
 • - szállítási adatok (cím)
 • - kapcsolattartó

A kosár tartalmának áttekintése után, a Vásárló átlép a fizetési mód és az átvétel módja kiválasztásához.

 • A fizetés módja:
 • - előre utalás (banki)
 • - futárnál kézpénzzel
 • - személyes átvétel, az ellenérték a Szolgáltató székhelyén / telephelyén történő kiegyenlítése

Ezt követően a vásárló az átvétel módját választhatja meg.

 • Az átvétel módja:
 • - futár (GLS)
 • - túraajánlat
 • - személyes átvétel a Szolgáltató székhelyén/telephelyén

Ezt követően a számlázási adatok megadása szükséges.

 • Számlázási adatok:
 • Cégnév
 • irányítószám, ország, város, cím (utca, házszám)
 • adószám
 • kapcsolattartó, telefon (szám)

A Megrendelés a ,,Megrendelés” gombra kattintva véglegesíthető.

Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

A Megrendelésről a Vevő a megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt kap.

 • Amely tartalma:
 • név
 • adószám
 • ország, irányítószám, város, cím (utca, házszám)
 • telefon (szám)

5.         Vásárló kötelezettségei

Vásárló felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Vásárló e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Vásárlótudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

Vásárló hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a vásárlás során megadott e-mail címre felek jogviszonyában bekövetkezett változásokról.  Vásárló jogosult a fent megadott e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatást megtiltani.

6.         Szolgáltató kötelezettségei

GYERTYAKOVÁCS Kft. garantálja, hogy a szolgáltatások megrendeléskori árát nem változtatja meg.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a regisztrált felhasználókat értesíteni.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek, meg a szolgáltatást felfüggessze, a regisztrációt deaktiválja.  Vásárló e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Megrendelőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerinti adatokat, az ott meghatározott módon és céllal kezeli.

7.         A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

 • A Szerződés megszűnik:
 • - Teljesítéssel
 • - Megrendelő elállásával

7.1.      Elállási/Felmondási jog 

A Szolgáltató jótállási kötelezettségére Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet irányadó.

A Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az említett Kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) rendelet szabályai irányadóak.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a Vállalkozást terheli, melynek alapja a Fogyasztóval kötött szerződés. E jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelettől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Fvkr.) 29. §-ában meghatározott esetekben:

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 • a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • h)- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

 

Szolgáltató terméke a fenti d) pont szerinti romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméknek minősül, erre tekintettel az elállási jog nem gyakorolható.

A szállított áru emberi fogyasztásra szánt, ezért Szolgáltató egészségügyi előírásoknak megfelelő hőmérsékletet kell fenntartani a gépkocsi rakodóterében. 

Szolgáltató által forgalmazott az FVKR 29.§ (1) d) pontja hatálya alá nem tartozó termékek (üdítő italok) vonatkozásában az elállási jog az FVKR 29.§ (1) e) pontjára tekintettel nem gyakorolható.

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint a jótállás időtartama:

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

250 000 forint eladási ár felett három év.

Az itt megállapított határidő jogvesztő.

A Vállalkozó a Fogyasztó részére jótállási jegyet köteles átadni, amely közérthető, egyértelmű és magyar nyelven íródott.

 • A jótállási jegy tartalma:
 • a vállalkozás neve, címe,
 • a fogyasztási cikk megnevezése, típusa, (amennyiben van gyártási száma)
 • a gyártó neve, címe, ha a gyártó és a Vállalkozó nem azonos
 • a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk átadásának a üzembe helyezésének időpontja
 • a jótállásból eredő jogok, e jogok érvényesíthetőségét, annak határidejét, helyét.
 • tájékoztatást a Békéltető testületről

A jótállási jegy elektronikus úton is átadható.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának hiánya a jótállás érvényességét nem érinti.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet. A Fogyasztó a kijavítással kapcsoltban felmerült igényét a Vállalkozó székhelyén, telephelyén, fióktelepén, vagy a Vállalkozó által meghatározott javítószolgálatnál érvényesítheti. A kijavítás tényét illetve a javítószolgálat által végzett munkát a jótállási jegyen fel kell tűntetni.

Kicserélés esetén a Vállalkozó köteles feltűntetni a csere időpontját, illetve annak tényét.

Amennyiben a csere nem lehetséges a Vállalkozó a Fogyasztó részére köteles a termék árának megtérítésére, a vásárlást igazoló dokumentum bemutatását követően. Ebben az eseten a fogyasztási cikk ellenértékét a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Fogyasztó részére megtéríteni.

Szállítási feltételek

A Szolgáltató a szállítást a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kftközreműködésével végzi.

 Hétfőtől péntekig, 08.00 és 16.00 óra között.

A futárszolgálat szállítási költsége a megrendelt termékek / áruk méretétől és súlytól függően változik. Erről Szolgáltató minden esetben értesíti Megrendelőt.

Túraajánlat keretében történő szállításra a nettó 50 000 Ft-ot meghaladó értékű vásárlás esetén van mód térítésmentesen, előre egyeztetést követően. A nettó 50 000 Ft alatti rendeléseket 1990 Ft+Áfa szállítási költség szállítjuk ki.

Személyes átvétel esetén a termékek/ áruk a 2225 Üllő, Pesti út 199-201. szám alatt vehetők át, hétköznapokon 9.0-16.00-ig

8.       Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. Vásárló a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a weboldalán található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit a https://www.gyertyakovacs.hu/ oldalon jól látható módon köteles elhelyezni.

9.       Jogviták rendezése 

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az

Eladó székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztóés kereskedő közötti jogvitákban.

 • - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület :

Megnevezés:

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A fogyasztó a lakóhelye / tartózkodási helye alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében: 

Baranya Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
 • Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
 • Telefonszáma: (72) 507-154
 • Fax száma: (72) 507-152
 • E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
 • Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
 • Fax száma: (76) 501-538
 • E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
 • Fax száma: (66) 324-976
 • E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
 • Fax száma: (46) 501-099
 • E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
 • Fax száma: (62) 426-149
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 • Telefonszáma: (22) 510-310
 • Fax száma: (22) 510-312
 • E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
 • Fax száma: (96) 520-218
 • E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefonszáma: (52) 500-710
 • Fax száma: (52) 500-720
 • E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
 • Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
 • Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
 • Fax száma: (36) 323-615
 • E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
 • Telefonszáma: (56) 510-610
 • Fax száma: (56) 370-005
 • E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Telefonszáma: (34) 513-010
 • Fax száma: (34) 316-259
 • E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
 • Telefonszám: (32) 520-860
 • Fax száma: (32) 520-862
 • E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Somogy Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 • Telefonszáma: (82) 501-000
 • Fax száma: (82) 501-046
 • E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
 • Fax száma: (42) 311-750
 • E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 • Telefonszáma: (74) 411-661
 • Fax száma: (74) 411-456
 • E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Telefonszáma: (94) 312-356
 • Fax száma: (94) 316-936
 • E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Zala Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
 • Telefonszáma: (92) 550-513
 • Fax száma: (92) 550-525
 • E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 -Vásárló Bírósági eljárás kezdeményezése.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Csere / visszaküldés

Amennyiben a Szállító tévesen, törve, vagy hibásan adta át a megrendelt terméket, cserére lehetőség van, kizárólag abban az esetben, ha a reklamáció azonnal megtörténik.  A csomagküldő szolgálattal kiküldött termékek esetleges sérüléseiért a Gyertyakovács Kft nem vállal felelősséget, visszatérítésre nincsen lehetőség. 

Üllő 2023.03.01.