6.1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a Webshop vásárlóinak személyes adatait az üzleti kapcsolat fenntartása, valamint szerződéses kötelezettségek teljesítésének elősegítése, továbbá a számlázási, garanciális és egyéb jogszabályon alapuló kötelezettségek céljából kezeli. A vásárlást követően az Adatkezelő tárolja a vásárlás során megadott adatokat az esetleges Webshopon történő jövőbeni újabb vásárlás menetének megkönnyítése céljából.

 

6.2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felek közötti szerződés teljesítése vagy azt megelőzően a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontok).

 

6.3. A kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő minden esetben rögzíti – az ügyfelek és szerződéses partnerek jellegétől függően – a szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges információkat, így a felhasználó regisztráció során megadott felhasználói nevét és jelszavát, a vásárolt terméket, a szerződés esetleges egyéb lényeges tartalmát, a díjazást, a szállítás határidejét és a teljesítés helyét (szállítási címet). Ezen túlmenően az Adatkezelő az alábbi adatokat rögzíti:

  • természetes személyek esetén: családi- és utónév; születési hely, idő; anyja neve; állandó lakcím (levelezési cím); adóazonosító jel; elérhetőség (telefonszám, e-mail cím);
  • jogi személyek esetén: székhely; cégjegyzékszám; adószám; képviselő és/vagy kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)

 

6.4. Az adatkezelés időtartama: A Webshop felhasználóinak személyes adatait a felhasználók kérelme esetén Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 2 napon belül törli. Személyes adatok törlésére irányuló kérelem hiányában Adatkezelő a Webshop felhasználóinak személyes adatait 5 évig tárolja azt követően automatikusan törlődnek a Webshop adatbázisából. Adatkezelő számlakezelési és megőrzési kötelezettsége miatt a Számv.tv. 169. § (2) bekezdése alapján az általa kiállított számlákat 8 évig köteles megőrizni. Amennyiben a kapcsolatfelvétel során szerződéses ajánlat került kiadásra, azonban szerződéskötésre nem került sor, úgy az ügyfél adatait is tartalmazó ajánlatot az Adatkezelő – amennyiben az ügyfél ettől eltérően nem rendelkezik – 2 évig kezeli, utána megsemmisíti, illetőleg törli.

 

6.5. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás:

 

Az Adatkezelő az adatfeldolgozást maga végzi.

 

Az Adatkezelő a Webshop felhasználóinak adatait az 1. számú mellékletben megjelölt külső szolgáltatónak, tárhelyszolglátatónak, a szállítást és szerelést végző alvállalkozónak, a könyvelését végző gazdasági társaságnak, illetőleg szükség esetén a jogi ügyeit ellátó ügyvédi irodának átadni jogosult, betartatva velük a jelen Szabályzatban részletesen meghatározott adatkezelési irányelveket. Esetleges szolgáltatóváltás miatt a jelen Szabályzatot módosítani nem szükséges, azonban a felülvizsgálat során annak hatályosítását el kell végezni.

 

Az Adatkezelő az illetékes hatóságok (így különösen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal) részére a jogszabályokban előírt adattovábbítási kötelezettségének az Érintett hozzájárulásának hiányában is köteles eleget tenni.

 

7) HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÓK

 

Az Adatkezelő elektronikus hírlevélszolgáltatást üzemeltet a termékeinek, szolgáltatásainak és üzleti eredményeinek, referenciáinak bemutatása céljából az arra feliratkozók részére. A hírlevélszolgáltatásra feliratkozók tudomásul veszik és elfogadják a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

 

7.1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő termékeinek, szolgáltatásainak és üzleti eredményeinek, referenciáinak bemutatása.

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

 

7.3. A kezelt személyes adatok köre: A hírlevélszolgáltatásra feliratkozók családi- és utóneve és email címe.

 

7.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az Érintett által a hírlevélszolgáltatásról való leiratkozás időpontjáig tart, melynek Adatkezelő két formáját biztosítja. Egyrészről az Érintett leiratkozhat közvetlenül, bármely részére megküldött hírlevélben található „leiratkozás” linkre kattintva, másrészről az Adatkezelő  info@gyertyakovacs.hu  e-mail címére küldött kérelemmel is kérheti személyes adatainak törlését és a további hírlevélszolgáltatás mellőzését. Az Érintett személyes adatait előbbi esetben az Adatkezelő 1 napon belül automatikusan, utóbbi esetben a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül manuálisan törli.

 

7.5. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás: Az Adatkezelő az adatfeldolgozást maga végzi. Az Adatkezelő a hírlevélszolgáltatásra feliratkozók adatait harmadik személynek nem továbbítja. Esetleges változás miatt a jelen Szabályzatot módosítani nem szükséges, azonban a felülvizsgálat során annak hatályosítását el kell végezni.